Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap – ett demokratiuppdrag för en ny tid?

2021 påbörjades forskningsprojektet Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap – ett demokratiuppdrag för en ny tid? Projektet samlar forskare från Linnéuniversitetet och Lunds universitet och syftar till att undersöka hur politiska förändringar både nationellt och lokalt påverkar vardagen för folkbiblioteken. Här kommer en nyhetsuppdatering från projektet

Om forskningsprojektet

2021 påbörjades forskningsprojektet Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap – ett demokratiuppdrag för en ny tid? Projektet samlar forskare från Linnéuniversitetet och Lunds universitet och syftar till att undersöka hur politiska förändringar både nationellt och lokalt påverkar vardagen för folkbiblioteken. En utgångspunkt är att kulturpolitiken, som länge kännetecknats av bred politisk konsensus, i ökande grad utgör en arena för ideologisk konflikt. Folkbibliotekens uppdrag att nå ut till alla och den demokrati som bibliotekslagen ger uttryck för utmanas numera av olika politiska aktörer. Vi vet att detta ibland lett till olika former av politisk påverkan. Det vi inte vet är hur omfattande denna är, hur den upplevs och vad den leder till i bibliotekens vardag.

Vad har gjorts inom projektet hittills?

Under 2021 genomfördes den första etappen av en enkätstudie som inkluderar samtliga bibliotekschefer i de sex sydligaste regionerna med fokus på faktiska förändringar i samspelet mellan den politiska nivån och biblioteksverksamheten samt förekomsten av politisk påverkan (vid sidan av de sedvanliga kommunala beslutsvägarna). Därefter gjordes en intervjustudie som följde upp bibliotekschefernas enkätsvar. Under våren och sommaren har vi i projektet genomfört fokusgruppsintervjuer som fångar bibliotekariers personliga erfarenheter och upplevelser av den politiska utvecklingen.

Forskningsprojektet och resultaten från den första etappen av enkätstudien presenterades i slutet av maj vid den internationella vetenskapliga konferensen CoLIS i Oslo. I juni publicerades en första artikel från projektet i tidskriften Nordic Journal of Library and Information Studies. I artikeln, som är skriven på svenska och är öppet tillgänglig, analyseras resultaten från intervjustudien där bibliotekschefernas enkätsvar följs upp och fördjupas. Titeln på artikeln är ”Det känns som att jag bara sitter och väntar på att det ska explodera”: politisk påverkan på de kommunala folkbibliotekens verksamhet i sex sydsvenska regioner.

Vad kommer hända framöver i projektet?

Vi kommer under hösten att arbeta med bearbetning och analys av fokusgruppsintervjuerna. Kring mitten av september skickas den andra etappen av enkätstudien ut till samtliga bibliotekschefer i de sex sydligaste regionerna. I denna enkät kommer vi bland annat att fokusera på tiden för valrörelsen.

Parallellt görs också en första del av en dokumentstudie som undersöker förändringar i styrdokument, politiska förslag och beslut, samt retorik kopplad till dessa.

Resultat från projektet publiceras kontinuerligt i vetenskapliga tidskrifter. På projektets webbsida finns mer information om projektet, projektets deltagare och publikationer från projektet: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-folkbiblioteken-i-ett-forandrat-politiskt-landskap/ Länk till annan webbplats.

Genom projektets systematiska undersökningar av hur förändringar i det politiska landskapet påverkar biblioteksverksamheten och upplevelsen av att arbeta som bibliotekarie hoppas vi kunna bidra till den fortsatta diskussionen om folkbibliotekens uppdrag och förutsättningar.

illustration med papper, förstoringsglas och pennor