Senaste nytt om Läsfrämjandelyftet

Här förmedlar vi nyheter och information om Läsfrämjandelyftet, både från nationellt och regionalt håll.

Maj 2023

Medel från Kulturrådet
Under hösten kommer Kulturrådet att göra en ny utlysning av medel. Utlysningen Länk till annan webbplats. är öppen 3 - 31 oktober. Medlen kan användas under 2023 och 2024.
De medel ni redan rekvirerat för 2023 ska redovisas senast 2 april 2024. Mer information om hur medlen ska redovisas hittar ni här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unga läsambassadörer
Utöver de redan planerade insatserna utbildning i Shared Reading, arbete med kompetenskartläggning på biblioteken och kollegialt lärande mellan kommunerna under träffar med kontaktpersonerna så kommer BiBK att samla arbetet med Läsfrämjandelyftet under rubriken Unga läsambassadörer. Målet är att nå unga genom andra unga och på så vis öka ungdomars intresse för läsning.

Mars 2023

Information från Kulturrådet/Digiteket
Nya Digiteket, som har uppdaterats med att även inkludera Läsfrämjandelyftet, lanseras med en digital livesändning på förmiddagen den 4 maj. Exakt tid är ännu inte bestämd.

Information från BiBK

Shared Reading
Vi kommer att erbjuda en utbildning i Shared Reading under tre heldagar 10 – 12 oktober i Växjö. Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping håller i utbildningen. Inbjudan och anmälan skickar vi ut före sommaren och anmälan ska vara oss tillhanda i slutet av augusti. Läs mer om utbildningen: Shared Reading - SV Jönköpings Län Länk till annan webbplats.. Kostnad per deltagare är 8550 kronor, varav BiBK står för 6000 kronor. Kostnader för varje deltagare blir alltså 2550 kronor samt resor och lunch.

Träffar
BiBK bjuder in till digitala träffar med kontaktpersonerna på biblioteken. Innehållet i träffas planeras utifrån era och våra behov men kommer alltid att innehålla tid att diskutera frågeställningar med varandra och utbyta erfarenheter. Inbjudan skickas med e-post till kontaktpersoner och chefer. Varmt välkomna!

Tisdag 18 april kl 9.00 – 11.00
Onsdag 31 maj kl 9.00 – 11.00
Onsdag 30 augusti kl 8.30 – 10.30
Tisdag 3 oktober kl 8.30 – 10.30
Tisdag 7 november kl 8.30 – 10.30

Februari 2023
Information från Kulturrådet

Man kommer att bjuda in folkbiblioteken till digitala frukostträffar i vår vid tre tillfällen. 19 april, 10 maj och 7 juni. Kl 8.30 – 9.15 vid varje tillfälle. Dessa träffar kommer att innehålla information från Kulturrådet men framför allt fokusera på kollegialt lärande. Ett folkbibliotek kommer att vara gäst vid varje tillfälle och berätta vad de gör som är intressant inom Läsfrämjandelyftet. Hör av dig direkt till Kulturrådet eller kontakta Camilla om ni vill berätta om ert bibliotek vid en sådan träff.

Man berättade också att man tagit fram tre pressbilder speciellt för Läsfrämjandelyftet. Det finns andra pressbilder på Kur:s webbplats som handlar om läsande. Pressbilderna är fria att använda för alla.

Nya ombyggda digiteket med plats även för Läsfrämjandelyftet kommer att lanseras i maj.

Medel. Redovisningsblanketten för de medel ni redan sökt kommer att publiceras snart. Samt, det kommer att finnas medel att söka även under 2023, till hösten som det ser ut nu.

Chefsspåret. Högskolan i Borås har fått uppdraget att skapa utbildningen som handlar om att arbeta strategiskt med läsfrämjande. Den kommer att starta hösten 2023 och avslutas under våren 2024. Det blir en kostnadsfri distansutbildning. Utbildningen vänder sig till chefer, men en stor del av utbildningsmaterialet kommer att ligga på Digiteket, fritt för alla att ta del av.

Oktober 2022

Information från Kulturrådet. 

När och vad

Kur betonar att Läsfrämjandelyftet har ett långsiktigt syfte, trots sin projektform.

Under hösten fortsätter Kur att utforma de tre huvudinriktningarna inom Läsfrämjandelyftet som är Digitiket, forskning och ett chefsspår. 

Digiteket är platsen där allt material ska publiceras. Materialet ska tas fram av folkbiblioteken själva. Även regionbiblioteken ska vara delaktiga i framtagande av material. Redaktionen på Digiteket kan komma på fysiskt besök och lära oss hur vi ska jobba med plattformen.

Forskning. Man vill öka andelen vetenskapligt producerat innehåll på Digiteket och Cecilia Gärden är from 1 september anställd som innehållskoordinator för att arbeta med detta.

Chefsspår. En chefsutbildning kommer att planeras och finansieras av Kur. Man räknar med att den startar före eller efter sommaren 2023.

Medel att söka 

Kur säger så här: Kommuner kan få medel för personalens kompetensutveckling inom läsfrämjande och litteraturförmedling med fokus på barn och unga.  Det kan handla om att genomföra egna kompetensutvecklande insatser; kanske ta in en föreläsare eller göra en studieresa. Det kan också handla om att man har behov av att frigöra personaltid, t ex ta in vikarie för en anställd som vill skapa en kurs till Digiteket. Att vara i en process av att skapa en öppen lärresurs för andra är ju kompetensutvecklande i sig. 

I november ska det vara formerna för att söka medel vara klara.

De olika nivåernas roller 

Kur definierar de olika nivåernas roller så här.  

Kommuner ska:   
Utgå från kommunens arbetsgivarintresse när det gäller kompetensutveckling inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med fokus på barn och ungas läsning. 
Skapa möjlighet för biblioteksmedarbetarna att delta och bidra med kunskap samt följa upp sin kunskapsutveckling. 
Utgå från analys av kompetensbehov, grundade i verksamhetens styrdokument och mål. 

Regioner ska: 
Genom sitt uppdrag kopplat till kvalitet, samarbete och verksamhetsutveckling arbeta med kommunernas deltagande i och bidrag till läsfrämjandelyftet. 
Bidra med kunskap och delta i utvecklingsarbete.  
Bidra med innehåll till KB:s lärplattform Digiteket, i samarbete med övriga regionala biblioteksverksamheter, kommuner, KB och Kulturrådet. 

Kulturrådet ska:  
Kulturrådets ansvar är att organisera, leda, kommunicera, följa upp och rapportera till regeringen.  
Genomföra läsfrämjandelyftet i dialog med regional biblioteksverksamhet. 
Fördela statliga medel och upphandla centrala fortbildningsinsatser. 
Samverka med KB, för att utveckla lärplattformen Digiteket, enligt beslutad överenskommelse. 
Bidra med innehåll till KB:s lärplattform Digiteket, i samarbete med regionala biblioteksverksamheter, kommuner och KB. 
Föra dialog med nationella aktörer som t ex KB, Skolverket, SKR, Myndigheten för tillgängliga medier, universitet och högskolor med flera. 

Läsfrämjandelyft för folkbibliotek (kulturradet.se) Länk till annan webbplats. 

Information från BiBK 

Kick-off för all bibliotekspersonal torsdagen den 8 december på Linnéuniversitetet i Växjö. Tider ca 8.30 - 16.15.
Internat för kontaktpersonerna + 1 (dvs ca två personer från varje kommun) fredag 9 december inklusive övernattning från den 8 december. Centralt i Växjö.

Under oktober och november kommer vi att sammanställa och analysera kartläggningen – tack för alla svar! - och kontakta folkbiblioteken för uppföljande och fördjupande samtal.

Vi har en kanal på Teams Länk till annan webbplats..  

Hör av dig med frågor och funderingar till Camilla!