Språkstegens broschyr Läs tillsammans på olika språk

Material

En del av det material som vi har tagit fram inom Språkstegen är fritt tillgängligt för dig som tycker att det vi gör är bra och finns att hämta direkt under respektive rubrik nedan. Annat material är upphovsskyddat och kan hämtas via inloggning eller fås skickat digitalt. Kontakta kontaktpersonen för din profession för mer information.

Grafisk formgivning: Fredrika Form & illustration

Språkstegensymbolen

Symbolen skapar igenkänning och förtroende och knyter samman det samverkansparterna gör i språkstegenarbetet. Symbolen får användas av alla samverkansparter i Blekinge Kronoberg; barnhälsovård, folkbibliotek, folkhälsa, logopedi, regionbibliotek samt av våra huvudmän. Denna symbol ska i första hand används i färg och vid behov i svart-vit. Symbolen får inte beskäras eller förvanskas på annat sätt. Symbolen får endast användas för att beskriva, bjuda in till, eller informera om det som sker i vårt gemensamma arbete, d v s språkstimulerande aktiviteter och insatser som riktar sig till 0-3-åringar i Blekinge och Kronoberg.

Bilder

De bilder Språkstegen tagit fram får användas av alla samverkansparter i Språkstegen i Blekinge Kronoberg; barnhälsovård, folkbibliotek, folkhälsa, logopedi, regionbibliotek samt av våra huvudmän. Bilderna får inte beskäras eller förvanskas på annat sätt. Bilderna får endast användas för att beskriva, bjuda in till, eller informera om det som sker i vårt gemensamma arbete, d v s språkstimulerande aktiviteter och insatser som riktar sig till 0-3-åringar i Blekinge och Kronoberg. Genom ett Samarbetsavtal äger även Språklust, Region Jönköping rätten att använda Språkstegens bilder.

Affischer

Språkstegen har tagit fram tre olika affischer som är fria att skriva ut och användas, men inte omarbetas. Affischerna är "Läs tillsammans (pdf 2314 kb öppnas i ny flik) Pdf, 2.3 MB.", "Ramsa med Språkstegen (pdf 3094 kb öppnas i ny flik) Pdf, 3 MB." och "Språket växer i samspel (pfd 1769 kb öppnas i ny flik) Pdf, 1.7 MB.". Här finns affischerna nedladdningsbara i pfd-format i A3-storlek. För andra format - hör av dig till kontaktten längst ner på sidan.

Broschyrmaterial

Läs tillsammans
Läs tillsammans-Språkstegen (pdf-fil 1402 kB öppnas i ny flik) Pdf, 1.4 MB. handlar om hur du läser tillsammans med ett yngre barn. Broschyren är framtagen av logopeder och barnbibliotekarier i Region Jönköping och baserad på forskning. Genom ett samarbetsavtal med Region Jönköping har Språkstegen gjort en egen upplaga av broschyren. Broschyren delas/ ska delas ut till alla familjer vid 8 månader.

Foldern finns på 1177.se på ytterligare 8 språk (arabiska, dari, engelska, farsi, somaliska, thailändska, tigrinja och vietnamesiska) och är fri att skriva ut och använda .
Folder Språklust- Läs tillsammans, 1177, språkversioner, Blekinge (öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats.
Folder Språklust- Läs tillsammans, 1177, språkversioner, Kronoberg (öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats.

Välkommen till biblioteket
Broschyr-Välkommen till biblioteket (pdf-fil 682 kB öppnas i ny flik) Pdf, 681.7 kB. finns för folkbiblioteken i Språkstegenarbetet även som en skrivbar fil. Varje kommun eller bibliotek gör och uppdaterar sin specifika version av broschyren genom att fylla i arrangemang, kontaktuppgifter, logotype(er) och skriver ut eller trycker och förmedlar till BHV. Broschyren uppdateras minst en gång per termin av biblioteket och delas ut av BHV vid både 8 och 18 månader. Broschyren används även på andra sätt för att marknadsföra biblioteket. Till broschyren finns även en lathund för biblioteken om hur man använder den skrivbara wordfilen.

Infoblad 18 månader
Bokstarts webb Länk till annan webbplats. finns länkar affischer, skyltmaterial och infoblad på många olika språk och för flera olika åldrar att använda.

Föräldragruppsmaterial

Språkstegen har tagit fram ett föräldragruppsmaterial i form av en A3-pärm med bildstöd, samtalsfrågor och talarstöd för BHV och biblioteks-personal eller personal vid familjecentraler. Alla BVC och folkbibliotek på en ort med minst ett BVC får ett eget exemplar av pärmen. Materialet är framtaget genom projektmedel från Bokstart. Till pärmen hör en handledning och en powerpointpresentation med pratmanus. Detta material kan vi av upphovsrättsliga skäl bara sprida till Språkstegare i Blekinge och Kronoberg. Materialet finns även som en pdf som är fri att använda för alla, om den användas i sin helhet utan att förvanskas.
Föräldragruppsmaterial i sin helhet. (pdf-fil 2062 kb, öppnas i ny flik) Pdf, 2.4 MB.
Föräldragruppsmaterial, handledning. (pdf-fil 146 kB, öppnas i ny flik) Pdf, 144.3 kB.

Språkstegens bokrecept

Boklista och lästips kopplat till de olika kategorierna finns publicerat på webben. Tag kontakt för övrigt material.