Bild på en vägg där ordet "hej" står på många olika språk

Mångspråksverksamhet

Vi vill stödja bibliotekens arbete med kulturell och språklig mångfald. Detta gör vi genom utbildningsinsatser för personalen, samtal och erfarenhetsutbyte via nätverksträffar och möjlighet att söka projektstöd för utvecklingsarbete.

Bibliotekslagen säger i 5 § att "Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska"