Barn och deras vuxna i grupp gör rörelser

Vanliga frågor

Här besvarar vi de vanligaste frågorna om Språkstegen.

Vilka barn får ta del av insatserna?

De insatser som sker genom barnhälsovården vid 8 och 18 månder (gåvobok, presentkort på gåvobok, dialogläsning, information mm) erbjuds alla barn och familjer i Blekinge och Kronoberg. Språkstimulerande grupper och arrangemang på bibliotek erbjuds i alla kommuner och på flera familjecentraler. Bokrecept erbjuds genom logoped vissa barn men böckerna och materialet erbjuds alla barn på biblioteket. Insatserna i förskolan håller på att byggas upp och skiljer sig till både innehåll och omfattning mellan olika kommmuner. Ofta sker de i samarbete mellan bibliotek och förskola. Dessutom erbjuds alla barn i Blekinge även bok vid 3 år.

Vem har bekostar gåvoböckerna?

8-månadersboken bekostas och köps in av hälso- sjukvården. Regionbiblioteket bekostade det första året för att insatsen skulle komma igång.

Bokgåvan vid 18 månader bekostas av folkbiblioteken i kommunerna. I flera kommuner finns dessutom fler gåvoböcker vid andra åldrar. I hela Blekinge finns till exempel en bokgåva till alla barn som fyller 3 år.

I många bokstartsprojekt runt om i Sverige går biblioteket hem till familjerna, varför gör man inte det i Språkstegen?

Det är en mycket kostsam verksamhet. Barnhälsovården har redan kontakt med familjen känner till språk och särskilda behov. Genom utbildning av BHV-personal tror vi att vi kostnadseffektivt kan ge språkutvecklande insatser till alla barn och stöd till föräldrarna genom befintliga strukturer. Det finns även möjlighet för extra lokala variationer och insatser utöver de gemensamma.

Vem har bestämt detta?

Många. För det är så samhället fungerar. Folkhälsotjänstemän och -politiker, bibliotekschefer, barnhälsovårdsöverläkare, kulturpolitiker, chefer i primärvården, regionbibliotekarien, kulturchefer, bibliotekspersonal, logopeder och barnhälsovårdspersonal har tillsammans varit involverade i beslutsprocessen.

Varifrån kommer inspirationen?

Vi har sneglat mycket på andra regioner i Sverige tex Halland och Uppsala men anpassat efter hur våra förutsättningar och behov ser ut i våra två län. Nu när vi har varit igång ett tag hämtar vi inspriation och samverkar med många Bokstarts- eller liknande satsningar. Vi träffas regelbundet och lär av varandra. Dessutom finns det många intressanta liknande arbetssätt runt om i världen.