Experiment med bananer

Projekt som beviljats medel från oss

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BiBK) vill stimulera och stödja utvecklingsarbete på folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg och ge möjlighet att prova nya aktiviteter eller sätt att arbeta.


Utvecklingsprojekt 2023

Uppvidinge bibliotek: Skapa unga läsare (50 000 kr)

Inom detta projekt vill biblioteket göra satsningar för barn och ungdomar, både för dem som redan har intresse av att läsa och skriva men också för dem som ännu inte hittat dit. Genom samverkan med externa aktörer såsom Virserums konsthall och Ryttarföreningen i Åseda vill biblioteket nå fler ungdomar i andra sammanhang utanför den traditionella biblioteksmiljön. Skrivarläger, författarbesök och tävling om Uppvidinges snyggaste EPA ryms också i projektet.

Projektet pågår 2023-06-20 - 2024-04-30

Växjö bibliotek: Bokcirkelkasse Kronoberg - lansering och marknadsföring

De redan befintliga bokcirkelkassarna ska uppdateras och utvecklas med nytt innehåll för att ge användarna en förhöjd läsupplevelse bland annat genom digitalt material som knyter an till litteraturen. De nya bokcirkelkassarna ska lanseras i samband med Kronobergs Bokmässa 2023 med bland annat vernissage av folkhögskoleelevernas designförslag till de nya kassarna, prisutdelning till den vinnande designen.

Projektet pågår 2023-10-01 - 2024-04-30

 

Utvecklingsprojekt 2022

Alvesta bibliotek: Kapprumsbibliotek (25 000 kr)

Alvesta bibliotek ska starta upp kapprumsbibliotek på kommunens förskolor och dne öppna förskolan. I projektet ska man arbeta utforskande kring hur kapprumsbibliotek kan bidra till att stärka bibliotekets kontakter med barn/familjer/vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska och bidra till läsfrämjande för denna målgrupp samt hur biblioteket genom kapprumsbibliotek kan stärka och utveckla sin samverkan med den öppna förskolan.

Projektet pågår 2022-08-15 till 2023-08-14

Karlshamns bibliotek: Guldkant på barnavdelningen (50 000 kr)

I samband med byggnationen av den nya barnavdelningen på stadsbiblioteket vill Karlshamns bibliotek genom metoden Perspektivbyrån arbeta fram egna metoder för att inkludera barns tankar och åsikter. Inom projektet ska även barnens drömmar om biblioteket i viss mån förverkligas och konkretiseras.

Projektet pågår 2022-10-01 till 2023-10-01

Karlskrona bibliotek: Samarbete med BTH (99 000 kr)

Karlskrona bibliotek har ett behov av att öka sin kompetens inom mer avancerad programmering och att nå teknikintresserade målgrupper som inte brukar komma till biblioteket samtidigt som Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har en önskan om att sprida intresset för teknik och sina utbildningar. Syftet med projektet är att utveckla ett samarbete med BTH genom att ta fram lämpliga modeller och aktiviteter för hur biblioteket och BTH gemensamt kan arbeta med målgruppen.

Projektet pågår 2022-11-01 till 2023-10-31

Markaryds bibliotek: Morötter för läshunger (50 000 kr)

Biblioteket vill i projektet undersöka hur spelifiering och achievements kan öka läshungern hos barn i mellanåldern. I samarbete med en reklambyrå kommer man ta fram ett läslustmaterial med inspiration från spelbranschen som ska lanseras under läslovet.

Projektet pågår 2022-08-15 till 2022-11-27

Olofströms bibliotek:

Samverkan och dialog med lokalsamhället (46 000 kr)

Olofströms bibliotek har påbörjat samverkan på olika sätt med bland annat barn och unga i samband med att utveckla miljön i sagorummet och hembygdsföreningar i samband med arbetet av att levandegöra lokalsamlingen. I projektet vill man fördjupa sig i användarorienterade metoder och skapa hållbara strukturer för samverkan med lokalsamhället inför framtiden. Specifikt pekas målgrupperna barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt nationella minoriteter ut.

Projektet pågår 2022-08-15 till 2022-12-31

Tingsryds bibliotek: En känsla på många sätt (42 000 kr)

Bibliotektet ser ett behov av att nå ut och samtala med målgruppen unga och vuxna med funktionsnedsättning. I projektet vill man tillsammans med deltagarna utforska området känslor under åtta träffar. Ambitionen är att det ska mynna ut i en bok som deltagarna producerar tillsammans med bibliotekspersonal. Till sin hjälp planerar man anlita en dramapedagog som ska hjälpa deltagarna att utforska området genom olika sinnen som skapande, rörelse och taktilt utifrån deltagarnas förutsättningar och intressen.

Projektet pågår 2023-01-01 till 2023-12-31

Växjö bibliotek: Mangaklubben (52 100 kr)

I syfte att fånga upp ungdomar från närområdet som i nuläget besöker biblioteket och erbjuda en intressant och meningsfull aktivitet vill biblioteket upprätta en bokklubb med fokus på medier som har ett lättläst och visuellt intressant format. Bokklubben ska ha en låg tröskel och innehålla såväl läsning som film och maker space där deltagarna själva får möjlighet att skapa innehåll.

Projektet pågår 2023-01-10 till 2023-06-13

Växjö bibliotek: Samverkan kring lokalsamlingarna (50 000 kr)

Växjö bibliotek ansöker om projektmedel för att tillsammans med andra folkbibliotek i Kronoberg undersöka och utveckla läsfrämjande arbete med lokalsamlingen i centrum. Ett syfte är att undersöka och hitta former för hur detta utvecklingsarbete kan göras i samverkan mellan bibliotek i Kronoberg. Man ser också möjligheter att samverka med andra institutioner i lokalsamhället som har liknande uppdrag eller intressen t e x litterära sällskap, studieförbund, hembygds- eller släktforskningsföreningar.

Projektet pågår 2022-08-16 till 2023-01-31

Växjö stadsbibliotek: Släktforskare forskar vidare (88 920 kr)

Genom flera olika aktiviteter vill projektet öka kunskapen hos redan aktiva släktforskare om de digitala arkiv som finns tillgängliga på Internet, hur de ska hantera digitalt material och hur de med hjälp av digital teknik kan presentera släktforskning på ett intresseväckande sätt och sänka trösklarna för att deltagarna ska använda digital teknik. Projektet vill även synliggöra bibliotekariernas kompetens i att söka information.

Projektet pågår 2022-11-15 till 2023-12-31

Växjö bibliotek: Unga ord (50 000 kr)

Unga vuxna har varit en målgrupp som har varit svårt att nå under en lång tid. Ofta har man förknippat målgruppen med poesi men det verkar inte längre vara fallet. I stället återfinns mycket av berättande och poesin i musiken och i synnerhet inom hiphopen. Biblioteket vill ta tillvara det intresse för skrivande som finns inom musiken och bjuda in några av dessa artister att medverka på Kronobergs bokmässa för att på så vis locka en ny målgrupp som tidigare saknats.

Projektet pågår 2022-05-05 till 2022-12-01

Älmhults bibliotek: Hållbarhet och Agenda 2030 (90 000 kr)

Älmhults bibliotek vill genomföra en förstudie kring hur biblioteket kan utveckla sitt arbete med hållbarhet och Agenda 2030. Projektet kommer att genomföras genom studiebesök, omvärldsbevakning och workshop för bibliotekets medarbetare med målet att i förlängningen kunna omsätta den nya kunskapen i konkret biblioteksverksamhet.

Projektet pågår 2023-01-01 till 2023-06-30

Utvecklingprojekt 2021

Sölvesborgs bibliotek: Författarbesök för gymnasieelever (25 000 kr)

Biblioteket har i ett tidigare projekt, Bryggan, tillsammans med gymnasieskolans skolbibliotek jobbat för att ungdomar känner till och nyttjar bibliotekens olika resurser, både i skolan och på fritiden. I detta projekt vill man bjuda in gymnasieelever i åk 3 till författarbesök på folkbiblioteket. Bibliotekets intention är att påminna om folkbiblioteket som en resurs, få visa upp sin nya ungdomsavdelning och knyta kontakter som kan bana väg för fler satsningar på unga.

Projektet pågick 2021-11-01 till 2022-05-31. Avslutat

Se bibliotekets projektpresentation

Tingsryds bibliotek: Rum för social sammanhållning - En utforskning av beröringspunkter mellan biblioteks- och museirummet (92 000 kr)

Tillsammans med Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik ska man genomföra en pilotstudie för att undersöka hur bibliotek och museer skulle kunna samverka och lära av varandra i frågor som rör rummet som en social arena.
Efter renoveringen av Tingsryds bibliotek kunde man konstatera att användningen av biblioteksrummet ökat men att det var svårt att lovka nya besökare. Museer och bibliotek borde kunna ta hjälp av varandras erfarenheter för att utforma rum som främjar möten.

Projektet pågår 2022-03-01 till 2022-09-30

Älmhults bibliotek:

Kognitiv tillgänglighet på Älmhults bibliotek (50 000 kr)

De senaste åren har Älmhults bibliotek arbetat med att förbättra den fysiska tillgängligheten men medvetenheten om den kognitiva tillgängligheten har varit låg. Under sommaren och hösten 2021 deltog bibliotekspersonal från Älmhult i kursen Kognitiv tillgänglighet på bibliotek som arrangerades av BiBK. I projektet vill man implementera de nya kunskaperna praktiskt och förbättra den kognitiva tillgängligheten för besökarna.

Utvecklingsprojekt 2020

Lessebo bibliotek:

Kognitiv tillgänglighet på Hovmantorps bibliotek (50 000 kr)

I projektet ska man tillsammans med Begripsam AB jobba med den kognitiva och fysiska tillgängligheten i bibliotekslokalen samt öka bibliotekspersonalens kunskap om kognitiv tillgänglighet. Målet är att biblioteket ska kännas välkomnande och relevant för personer med olika typer av funktionsvariationer.

Projektet pågår 2020-09-01 till 2021-12-31

Markaryds bibliotek: Vi läser allt (23 500 kr)

Biblioteket vill under sommaren 2020 testa ett nytt sätt att jobba med den läsfrämjande aktiviteten bokklubb för barn och unga, 6-15 år. Genom hemskickade bokgåvor och sociala medier hoppas man kunna främja läsning och interaktion om böcker.

Projektet pågår 2020-05-01 till 2020-10-30

Älmhults bibliotek: Språkstegen tuffar vidare med Läståget (100 000 kr)

Älmhult vill i projektet fortsätta där Språkstegen slutar och utveckla ett nytt sätt att jobba med läsfrämjande, högläsning och boksamtal för 4-5-åringarna i förskolan. Genom att erbjuda alla förskoleavdelningar boklådor (i form av tåg) och annat material får barn och pedagoger möjlighet att visualisera och reflektera kring sin läsresa.

Projektet pågår 2020-09-01 till 2021-08-31

Stärkta biblioteksprojekt 2020

Karlshamns bibliotek (100 000 kr)

I samverkan med Olofström, Ronneby och Sölvesborg beviljas Karlshamns bibliotek 100 000 kr för att undersöka möjligheterna och utveckla medietransporter mellan biblioteken i samverkan med Region Blekinges transportorganisation.

Projektet pågår 2021-01-01 till 2021-12-31

Karlshamns bibliotek: Kreativ skyltning (100 000 kr)

Stadsbiblioteket är lokaliserat i en galleria och har stora skyltfönster och ytterligare skyltningsmöjligheter inne i lokalen. I projektet vill man tillsammans med en kreatör utveckla ett koncept för kreativ skyltning som lyfter fram verksamheten och får fler besökare i gallerian att upptäcka biblioteket.

Projektet pågår 2020-09-01 till 2021-12-31

Lessebo bibliotek:

Bibliotek + fritidsgård = läsfrämjande för unga (100 000 kr)

Kommunen satsar på att samlokalisera fritidsgård och kulturskola i samma byggnad som huvudbiblioteket. Detta skapar möjligheter för biblioteket att bli relevanta för fler då det även kommer att flyttas om och renoveras i bibliotekets lokaler. För att möta ungdomars behov vill biblioteket genomföra insatser där de skapar möjligheter för samverkan mellan fritidsgård och bibliotek.

Projektet pågår 2020-12-21 till 2021-12-31

Olofströms bibliotek (80 000 kr)

I samverkan med Karlshamn, Ronneby och Sölvesborg beviljas Olofströms bibliotek 80 000 kr för utbildningar inom mediesamarbetet. I samband med den kommande katalogsammanslagningen planeras två halvdagars utbildning för all bibliotekspersonal med syfte att förankra och skapa förståelse för sammanslagningen.

Utbildningsdagarna genomförs hösten 2020

Olofströms bibliotek: Levandegöra Harry Martinson-rummet (100 000 kr)

På biblioteket i Olofström finns idag ett rum med litteratur och andra föremål tillägnat den nobelprisbelönade författaren från bygden. I projektet vill man utveckla rummet för att synliggöra och levandegöra det litterära arvet och skapa ett rum och mötesplats som också kan inspirera till läsande och eget skapande.

Projektet pågår 2021-01-01 till 2021-13-31

Ronneby bibliotek: Attraktiva filialbibliotek (65 000 kr)

Vad är egentligen ett filialbibliotek? Ronneby planerar en genomlysning av kommunens filialbibliotek utifrån yta, innehåll, besöksfrekvens, öppettider, nådd eller onådd målgrupp m m. Undersökningen ska komma fram till hur de små lokalerna utifrån sina förutsättningar kan bli så optimala som det går, att räcka till och att nå ut till och användas bättre av ortsborna så att de känner till och kan nyttja sitt bibliotek på bästa möjliga sätt.

Projektet pågår hösten 2020 till våren 2021. P.g.a. Covid-19 har vissa delar av projektet flyttats fram.

Tingsryds bibliotek (100 000 kr)

I samverkan med Lessebo och Uppvidinge beviljas Tingsryds bibliotek 100 000 kr för LUT - bibliotekssamverkan mellan Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd. De tre kommunerna har liknande förutsättningar och utmaningar vad gäller ekonomi, personal och organisation. Genom att anlita en konsult för en förstudie vill de undersöka förutsättningarna för en framtida samverkan och hur denna skulle kunna se ut. Tillsammans skulle det kunna finnas möjligheter att bli starkare och driva utvecklingsfrågor gemensamt som gynnar både bibliotekspersonal och kommuninvånare.

Förstudien genomförs under våren 2021

Älmhults bibliotek: DigidelCenter (30 000 kr)

Tillsammans med kommunens IT-avdelning tar biblioteket steget och blir ett DigidelCenter och därmed en del av ett nationellt nätverk. Syftet är att stödja och underlätta för kommunens invånare att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter och kunna vara en del av ett gemensamt digitalt samhälle.

Projektet pågår hösten 2020 till 2022

Älmhults bibliotek: Hur når vi fler? - studieresa till Finland (46 000 kr)

Älmhult vill få inspiration till nya arbetssätt, nya infallsvinklar för att öka behållningen av biblioteket för fler invånare. Därför planeras en resa med studiebesök på nya biblioteket i Helsingfors, Oode, samt mindre folkbibliotek i Helsingfors med omnejd. Frågor som man är intresserade av att undersöka utifrån ett finskt biblioteksperspektiv är bl.a. Hur arbetar man där för att motverka digitalt utanförskap bland såväl unga som vuxna? Hur inspirerar man barn, ungdomar, vuxna till att läsa, berätta, skriva? Hur involverar man människor med funktionsvariationer och människor med andra modersmål? Hur jobbar man för att kommunicera/marknadsföra allt biblioteken har att erbjuda?

Studieresan har flyttats fram p.g.a. Covid-19