Bokrecept på nya sätt

Från den 1 januari 2021 kommer logopeder tillsammans med biblioteken i alla kommuner i Blekinge och Kronoberg att erbjuda bokrecept för barn i förskoleåldern och deras vuxna. Bokrecept är helt nytt i Kronoberg och nu bygger vi också ut arbetet i Blekinge så att specialpedagoger och annan personal på förskolor, och familjecentraler samt intresserade föräldrar i båda länen får kunskap och tillgång till böcker och material även om man inte fått ett recept.

Bokrecept har funnits en längre tid i Blekinge men inte i Kronoberg. Tack vare projektmedel från Bokstart har en grupp med två logopeder och två bibliotekarier under 2020 arbetat med att utveckla Språkstegens nya bokreceptsmodell.

De har bl a fått input från verksamhetschefer, tittat på hur andra regioner och kommuner arbetar, hur det blir så enkelt som möjligt för familjen, vad som måste göras lika över allt och vad som kan utvecklas på olika sätt lokalt. I augusti 2019 ordnades t e x en workshopdag för att samla in kunskap från dem som särksilt möter barn med språklig sårbarhet och deras vuxna. Dessa önskade mer samverkan och verktyg där olika kompetenser tas till vara. Och ett starkt önskemål från verksamhetscheferna på folkbiblioteken har varit att böckerna, materialet och erbjudandet ska nå ut till fler än bara de barn som har logopedkontakt så att vi tillsammans kan göra mer för fler.

När nu bokrecept startar i Kronoberg den förste januari och utvidgas i Blekinge får vi undan för undan bygga upp både kunskap och bokbestånd. "Det är fint att se hur folkbiblioteken kraftsamlar och att alla kommunerna är med i arbetet. Jag hörde t ex nyligen om Markaryd som särskilt budgeterat för att bygga upp ett ett nytt bestånd med bokreceptsböcker." berättar Sara Wijk som också berättar att detta är den sista stora utvecklingssatsningen i Språkstegen som rullas ut under de tre åren med projektmedel från Kulturrådet. Detta sista år har fokus legat på barn och familjer med särskilda behov och kompetenser.

Denna vecka kommer ca 130 personer från bibliotek, förskola, logopedmottagning och familjecentral att delta vid digitala fortbildningstillfällen för att allt ska kunna sätta igång om en knapp månad.

Läs mer om Bokrecept på Språkstegenwebben.

Den grupp som arbetat med Bokrecept och som föreläser under utbildningen är

Clara logoped clara.holmen@kronoberg.se
Linda bibliotekarie linda.valle@vaxjo.se
Ann-Sofie logoped ann-sofie.viberg_andre@regionblekinge.se
Ann-Charlotte bibliotekarie ann-charlotte.fanden@olofstrom.se

 

Illustration med en vuxen som läser tillsammans med ett barn